Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatói megbízásának elnyerésére

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére

mely megbízás 2018. július 1. napjával kezdődik
és 2023. június 30. napján szűnik meg


Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás - cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint az intézményvezető munkakörhöz tartozó bármely felsőfokú képesítés megléte
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. § -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata – az intézményvezetői megbízáshoz előírt képesítésnek megfelelő, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 2. számú melléklete I. pontjában meghatározott és a pályázó képesítése szerinti munkaköre mellett – az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szociális intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye: Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád, Széchenyi tér 3/B.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „RSZSZK igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.

A pályázat elbírálásának rendje: a Kjt. 20/A .§ (6) bekezdése és a vhr. 1/A § (8)-(13) bekezdései alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye, Nagyatádi Televízió Képújsága, Nagyatád Város Honlapja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján a közzététel időpontja: 2018. március 14.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.30 másodperc