Szociális szolgáltatások

Nagyatád Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt szociális szolgáltatásai:


Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ

Nagyatád, Széchenyi tér 3.A., 3.B.
82/454-330, 82/504-597

Igazgató: Ivókné Pintér Melinda
Igazgatóhelyettes, intézményegység vezető: Tratnyek Dóra

Facebook oldal


Működési területe: Rinyamenti Kistérség települései

  • Nagyatádi Intézményegység: Nagyatád, Háromfa
  • Lábodi Intézményegység: Lábod, Görgeteg, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Nagykorpád, Kisbajom, Szabás
  • Segesdi Intézményegység: Segesd, Somogyszob, Kaszó, Bolhás, Ötvöskónyi
  • Bölcsőde Intézményegység: Nagyatád
  • A felsorolt településeken túl: Tarany, Bakháza, Kutas, Beleg (csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás és bölcsődei ellátás)

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük,
e) hajléktalanságuk miatt.

Lehet igényelni házhoz szállítást térítés ellenében. A szolgáltatás térítésköteles.


Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást:

Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell a szociális segítésen túl:
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás igénylése kérelem alapján történik. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

A szolgáltatás térítésköteles.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdeklében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szolgáltatás térítésköteles.


Idősek nappali ellátása

Az idősek klubja nappali ellátást biztosít azoknak az önmaguk ellátására részben képes időskorúaknak, akik saját otthonukban élnek, szociálisan és mentálisan támogatásra szorulnak.

A szolgáltatás térítésmentes.


Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében biztosítani kell
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
c) a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében:
A szolgálat olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, értelmi és erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A központ a járás területén ellátja a hatósági intézkedés alatt álló gyermekek és családok segítését, az esetek menedzselését. Speciális szolgáltatást nyújt:
Kapcsolattartási ügyelet (Bírósági vagy Gyámhivatali határozat alapján, minden hónap második szombat, 10-12- óráig.)
Jogi tanácsadás (Minden hónap 1, 3 csütörtökön 12.00 – 15.00 ; 2, 4 csütörtökön 16.00 – 19.00
Kórházi szociális munka
Pszichológiai tanácsadás (előzetes egyeztetés alapján péntek 16-18)
Készenléti ügyelet (munkaidőn túl, krízishelyzetben hívható: 0630/915-8265)

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nagyatád: Nagyatád
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Lábod: Lábod, Háromfa, Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Görgeteg
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Segesd: Segesd, Ötvöskónyi, Beleg
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Somogyszob: Somogyszob, Kaszó, Bolhás
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Kutas: Kutas, Bakháza, Tarany, Szabás, Kisbajom

A szolgáltatás térítésmentes.


Támogató szolgálat

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (szállító szolgáltatás), valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén (személyi segítés).

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy (külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy).

A szolgáltatás térítésköteles.


Közösségi ellátás

Közösségi ellátások a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A pszichiátriai illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
b) a meglevő képességek megtartását, illetve feljesztését,
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísáérését,
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szolgáltatás térítésmentes.


Idősek otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

A szolgáltatás térítésköteles.


Gyermekek napközbeni ellátása

Bölcsőde
ellátási területe: Rinyamenti Kistérség területe (18 település)
0-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyelete, ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.
elérhetősége: 30/728-9681
E-mail címe: nagyatadibolcsi@gmail.com
A szolgáltatás térítés köteles.

Mini Bölcsőde
ellátási területe: Segesd, Somogyszob, Ötvöskónyi, Bolhás, Beleg és Kaszó
0-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyelete, ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.
elérhetősége: 82/733-004
A szolgáltatás térítésmentes.


Megszakítás