Gazdasági Bizottság

Tagjai:

Kárpáti László – elnök
Jüngling Márton András
Simonné dr. Tóth Mária Erzsébet
Szakonyi Viktória
Döméné Lajos Katalin
Horváthné Greller Piroska
Kajdy Péter

2024.06.25-i bizottsági ülés

1.) Beszámoló Nagyatád Város Önkormányzata városfejlesztési és gazdasági programja végrehajtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Beszámoló a Somogy Temetkezési Kft. 2023. évi nagyatádi tevékenységéről
Előadó: Puskás Péter Gábor ügyvezető igazgató  
Letöltés: Beszámoló
4.)Előterjesztés mezőgazdasági művelésű és kert hasznosítású ingatlanok bérleti díj megállapításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 3. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a nagyatádi 3/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő, 17. számú tárolóra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
10.)Egyebek

2024.05.28-i bizottsági ülés

1.)       Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Beszámoló az önkormányzati vagyon 2023. évi hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatádi Városfejlesztő Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a henészi és a simongáti városrészek szennyvízhálózatában bekövetkezett károsodások helyreállítása tárgyú vis maior pályázat benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 3. számú módosítási eljárásának partnerségi egyeztetés lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoportjában tagként való részvételről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ átmeneti elhelyezésének módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
12.)Egyebek  

2024.04.30-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló 2023. évi beszámolójáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2024. évi Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézményében lévő gazdasági irodák és étkező a Kaposvári Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adásáról és ingyenes használati jog alapításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
5.)Előterjesztés a „Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című projekt keretében megvalósuló, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ épületének infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó építési, kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
6.)Előterjesztés a Nagyatád, Erkel Ferenc utca 1/C. szám alatti lakás piaci értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatádi Déli Iparterületén lévő, nagyatádi 0220/93 helyrajzi számú beépített telephely vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2023. évi tevékenységéről
és a hatáskörébe tartozó adóbevételek alakulásáról
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző
Letöltés: Beszámoló
9.)Előterjesztés a Kossuth utca 7. szám alatti raktárhelyiségre kötött bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
11.)Egyebek

2024.03.26-i bizottsági ülés

1.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Beszámoló a 2023. évben lefolytatott közbeszerzésekről és a Közbeszerzési Bírálóbizottság tevékenységéről
Előadó: Dr. Pacári Judit jogtanácsos, a Bírálóbizottság elnöke  
Letöltés: Beszámoló
3.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének módosítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Előterjesztés a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 12/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
5.)Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. által felajánlott ingatlanvagyon elfogadására vonatkozó kérelem visszavonásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a Nagyatád külterület 0549/7 és 0549/9 helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem benyújtásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
7.)Előterjesztés a Nagyatád, Széchenyi tér 1. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés a Nagyatádi Déli Iparterületen lévő közút egy részének átminősítéséről és telekhatár-rendezés célú értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatádi Déli Iparterületen lévő, nagyatádi 0220/93 helyrajzi számú ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád, Jókai utca 9/B. fszt. 1. szám alatti lakás vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Egyebek

2024.02.20-i bizottsági ülés

1.)    Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
2.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011. (IX. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
3.)Előterjesztés a nagyatádi 2104/20 helyrajzi számú ingatlan bérleti hasznosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
4.)Javaslat a Gazdasági Bizottság 2024. évi munkatervére
Előadó: Kárpáti László bizottság elnöke
Letöltés: Javaslat
5.)Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről
Előadó: Kárpáti László bizottság elnöke
Letöltés: Tájékoztató
6.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
7.)Egyebek

2024.01.23-i bizottsági ülés

1.)Beszámoló a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Ildikó jegyző  
Letöltés: Beszámoló
2.)Beszámoló a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
3.)Beszámoló a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás működéséről, a társulásban ellátott feladatokról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Beszámoló
4.)Javaslat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervére
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Javaslat
5.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási szerződés megkötéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
6.)Előterjesztés a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 12/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
               Kiegészítés
7.)Előterjesztés Nagyatád Város Önkormányzatának 2024. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
8.)Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 3. számú módosítási eljárásának megindítására
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
9.)Előterjesztés a Nagyatád, Jókai utca 9/B. fszt. 1. szám alatti lakás piaci értékesítéséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
10.)Előterjesztés a Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló Skoda Yeti gépjármű vevőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
11.)Előterjesztés a Nagyatádi Déli Ipaterületen lévő, nagyatádi 0220/87 helyrajzi számú terület bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Ormai István polgármester  
Letöltés: Előterjesztés
12.)Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Vargáné Szüts Katalin pénzügyi irodavezető
13.)Egyebek

2023. év ülései
2022. év ülései

Korábbi ülések

Megszakítás