Felsőoktatási ösztöndíjak


Nagyatádi Diákokért Alapítvány

Az alapítvány támogatást nyújt azoknak a nagyatádi diákoknak, akiknek az egyetemi, főiskolai, valamint – kimagasló tehetség esetén – szakirányú képzésben való részvétele anyagi helyzetük miatt nehézségekbe ütközik, emiatt hátrányos helyzetük megszüntetésével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőségüket.

Pályázat benyújtására tanulmányi félévenként van lehetőség. Sikeres pályázat esetén a pályázót egyszeri kifizetéssel járó összeggel támogatja az alapítvány.

Az alapítvány székhelye: Nagyatád Város Önkormányzata, 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.
Az alapítvány adószáma: 19198516-1-14
Az alapítvány számlaszáma: 11743033-20024310
Az alapítvány kezelője: 7 fős kuratórium
A kuratórium elnöke: Mesterné Subicz Erika

Letölthető dokumentumok:


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyatád Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2024. évre kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Nagyatád város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók részére:

„A” típusú pályázat esetén:

  • azok a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • azok a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
  • azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén:

  • a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

  •  felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtására elsősorban a Polgármesteri Hivatal portájának előterében elhelyezett „Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat” feliratú gyűjtőládán keresztül vagy postai úton van lehetőség.

Tájékoztatás kérhető a 82/504-511-es és a 30/474-3571-es telefonszámon vagy hoffmannandrea@nagyatad.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 7. 1600 óra

A pályázók kiértesítése az elbírálás eredményéről: 2023. december 6.

Részletes információ megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, valamint a www.nagyatad.hu. és a www.emet.gov.hu honlapokon.

Letölthető nyomtatványok:


Megszakítás