Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Képviselő-testület
 Képviselő-testület ülései
 Nemzetiségi önkormányzatok
 Bizottságok
 Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás
Telefonszámok
Üvegzseb
Nagyatád Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Rendeletek, normatív határozatok
 Nyomtatványok
 Születési támogatás
 Testvérvárosok
 Díszpolgárok
 Belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési terve
 Településfejlesztési koncepció
 Helyi Építési Szabályzat
 Városfejlesztési és gazdasági programok
 Közérdekű adatok
 Közbeszerzés
 Integrált Településfejlesztési Stratégia
 Választások
 Nagyatádi Fórum Helyi Közösség HACS
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 
 


POLGÁRMESTER

Feladatai:

I.) A képviselő-testület működésével kapcsolatban:
 • segíti a képviselők munkáját,
 • összehívja és vezeti a testület ülését,
 • képviseli az önkormányzatot,
 • szervezi a településfejlesztési feladatokat és a közszolgáltatásokat,
 • biztosítja a demokratikus helyi közhatalom gyakorlás és közakarat érvényesülését,
 • kezdeményezheti az önkormányzat érdekeit sértő döntés felülvizsgálatát,
 • közéleti szerepvállalásával járó felelősségére felhívhatja a képviselő figyelmét.
A polgármester feladata:
 • képviselő-testület döntés-előkészítése,
 • munkaterv előkészítése, benyújtása, végrehajtásának ellenőrzése,
 • a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése.
II.) A bizottságok működésével kapcsolatban:
 • indítványozhatja a bizottság összehívását, melyet indítványára össze kell hívni,
 • felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a soron következő ülésén határoz;
 • segíti a bizottságok munkáját,
 • vezetési munkája során intézkedik, ha a bizottság, a polgármesteri hivatal testületi döntés végrehajtási munkájában hibát, hiányosságot vagy késedelmet állapít meg.
III.) A hivatallal összefüggő főbb jogosítványai:
 • a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a polgármesteri hivatalt,
 • a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
 • dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,
 • a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására,
 • szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,
 • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
IV.) Lakossági és más kapcsolattartási feladatai:
 • A polgármester a város egyes társadalmi csoportjai véleményének és javaslatainak, és problémáinak megismerése és megoldása érdekében konzultatív tanácsadó szervezetet működtet. A konzultatív szervezet tagjait a feladatra a polgármester kéri fel.
 • gondoskodik a közmeghallgatások, városi gyűlések, városrészi tanácskozások szervezéséről, e rendelet előírásainak megfelelően,
 • támogatja a lakossági önszerveződő közösségeket, együttműködik és kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal és más önkormányzatokkal,
 • gondoskodik a nyilvánosság helyi feltételeinek biztosításáról,
 • együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel,
 • e rendeletben meghatározottak szerint fogadóórát tart,
 • rendszeres kapcsolatot tart vezetőtársaival.

ALPOLGÁRMESTEREK

Feladataik:
 • a polgármester helyettesítése, munkájának segítése,
 • az alpolgármesterek feladatait a polgármester határozza meg, munkájukat a polgármester irányítja.

JEGYZŐ

Feladatai:
 • vezeti a képviselő-testület hivatalát, megszervezi annak munkáját,
 • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, e körben
  • előkészítteti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, a polgármester irányításával,
  • gondoskodik a képviselő-testület és bizottságai szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
  • köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel,
  • gondoskodik a testületi ülés, a bizottsági ülés jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről, azt a polgármesterrel együtt aláírja,
  • rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a jogszabályok megjelenése, módosítása folytán képviselő-testületi döntést igénylő ügyekről,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében,
 • államigazgatási döntésre előkészítteti azokat az államigazgatási ügyeket, amelyeket a polgármester részére átad,
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
 • tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságainak ülésein,
 • ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 • tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri hivatal munkájáról és ügyintézéséről,
 • szervezi a polgármesteri hivatal lakosságot tájékoztató munkáját,
 • gondoskodik a polgármesteri hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről,
 • gondoskodik a különböző települési önszerveződő közösségek, érdekképviseleti szervek megfelelő tájékoztatásáról,
 • biztosítja a személyes adatok védelmét, a közérdekű adatok nyilvánosságát,
 • összehívja és vezeti a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodása alapján működő kistérségi jegyzői kollégiumot.
      - JOGTANÁCSOS
      - BELSŐ ELLENŐR

ALJEGYZŐ

Feladatai:
 • a jegyző távolléte esetén helyettesíti a jegyzőt,
 • a jegyző által meghatározott feladatokon túl irodavezetői feladatokat is ellát.

HATÓSÁGI IRODA

Feladatai:
 • Az iroda tevékenységi körébe tartozik az általános igazgatási, hatósági, szociális és gyermekvédelmi feladatellátás.

JEGYZŐI IRODA

Feladatai:
 • Az iroda tevékenységi körében végzi a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs, informatikai feladatokat.
 • Feladatkörébe tartozik az intézményirányítás és a humánpolitika.
 • Ellátja az egészségügyi alapellátással kapcsolatos tevékenységek szervezését.

PÉNZÜGYI IRODA

Feladatai:
 • Az iroda ellátja a számviteli és költségvetési, adó- és társadalombiztosítási jogszabályokból eredő feladatokat.
 • Végzi a gazdasági, vagyongazdálkodási tevékenységgel összefüggő pénzügyi feladatokat és az önállóan működő költségvetési intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatait.
      - ADÓCSOPORT
MŰSZAKI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

Feladatai:
 • Ellátja az önkormányzati vagyonhasznosítási feladatokat, szervezi a városfejlesztési, üzemeltetési, beruházási, a közterület-használat rendjének fenntartásával kapcsolatos, és az építéshatósági feladatokat.


Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.31 másodperc