Pályázati felhívás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységébe

műszaki ügyintéző munkakörbe

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Végzi az önkormányzati építési, beruházási feladatokat, koordinálja a kivitelezési munkákat és ellenőrzési tevékenységet végez. Közreműködik a feladatkörével összefüggő helyi rendeletek elkészítésében és vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekben előírt nyilvántartásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. büntetlen előélet,
 2. cselekvőképesség
 3. magyar állampolgárság
 4. főiskola
 5. felsőoktatásban szerzett műszaki – építész-, építő- vagy településmérnök; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és településfejlesztési szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés megléte
 6. összeférhetetlenség hiánya
 7. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. (4) bekezdésére is;
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
 3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 4. nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár,
 5. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kttv. 39.§ (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 6. nyilatkozat a Kttv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenségről;
 7. nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;
 8. nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal  címére  (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JE/30-21/2022., valamint a munkakör megnevezését: „műszaki ügyintéző”

A kiválasztási eljárás rendje:
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Svégel Gábor irodavezető nyújt a 06-30-916-0228-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan egyéb információ: 
A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu  honlapon szerezhet.
A munkakör betöltéséhez szükség esetén szolgálati lakást biztosíthat az önkormányzat.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.hu oldal
Nagyatád Város Honlapja
Nagyatádi Televízió – Képújság
Nagyatádi Hírfutár

Megszakítás