Hirdetmény – Nagyatád településrendezési eszközök 2. számú módosításának partnerségi egyeztetéséről

HIRDETMÉNY

Nagyatád településrendezési eszközök 2. sz. módosításának partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a Nagyatád város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, nagyatádi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, nagyatádi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezetet, hogy Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Nagyatád településrendezési eszközök 2.sz. módosítását annak érdekében, hogy a 0240/1, 0240/3, 0240/4 és 0240/5 hrsz-ú ingatlanokon megvalósítani tervezett napelempark terülte „különleges beépítésre nem szánt terület-megújuló energiaforrás terület”-ként kerüljön meghatározásra és szabályozásra.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 248/2022. (XII.15.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök 2.sz. módosításáról.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017.(IX.4.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az alábbi linkeken megtekinthető 2023. március 1-től 2023.március 21-ig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a településrendezési eszköz 2. sz. módosításával kapcsolatban 2023. március 22-én 16:15 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatalban (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2023. március 30-ig) tehetnek, a polgármesternek címzett, írásban papír alapon (7500 Nagyatád, Baross G. u.9.), vagy elektronikus levél (svegel@nagyatad.hu) formájában benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Hirdetmény
Véleményezési dokumentáció
21/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelet

Megszakítás