Pályázati felhívás a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatói megbízásának elnyerésére

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére

mely megbízás 2023. július 1. napjával kezdődik
és 2028. június 30. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya 
 • az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerint az intézményvezető munkakörhöz tartozó bármely felsőfokú képesítés megléte
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (1) bekezdés d) pontjában és a (2d) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn  
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy köteles részt venni a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti  képzésen.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladata – az  intézményvezetői megbízáshoz előírt képesítésnek megfelelő, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 2. számú melléklete I. pontjában meghatározott és a pályázó képesítése szerinti munkaköre mellett – az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szociális intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a Kjt. és a Vhr. rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye: Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád, Baross u. 1.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „RSZSZK igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.

A pályázat elbírálásának rendje: a Kjt. 20/A § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A § (8)-(13) bekezdései alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele

A pályázati kiírás közzétételének helye:
A társulásban részt vevő önkormányzatok székhelye, Nagyatádi Televízió Képújsága, Nagyatád Város Honlapja.   
A Közszolgállás állásportálján a közzététel időpontja: 2023. március 14.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás