TÁJÉKOZTATÓ KISVÁLLALKOZÁSOK EGYSZERŰSÍTETT IPARŰZÉSI ADÓZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

KISVÁLLALKOZÁSOK EGYSZERŰSÍTETT IPARŰZÉSI ADÓZÁSÁRÓL

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2023. január 1. napjától hatályos módosítása alapvetően megváltoztatta a vállalkozások leggyakrabban alkalmazott egyszerűsített adóalap-megállapítási módszereit.

A 2022. adóévről benyújtott adóbevallásban még választható, de 2023. adóévtől már nem alkalmazható:

 • az átalányadózók egyszerűsített adóalap-megállapítása, melynek során az iparűzési adó alapja az Szja. törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, illetve
 • a 8 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó vállalkozások egyszerűsített adóalap-megállapítása, melynek során a nettó árbevétel 80 %-ában határozhatták meg adóalapjukat.

2023. évtől nem választható a KATA tételes adóalap-megállapítás a helyi iparűzési adóban.

A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó vállalkozókra vonatkozó egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer változatlan marad.

A Htv. 2023. évtől bevezette a kisvállalkozó fogalmát:
Kisvállalkozónak minősül az a vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

2023. évtől az egyszerűsített adóztatást bármely vállalkozói csoport választhatja, például magánszemély, társas vállalkozás is.

A Htv. 39/A.§-a három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén (pl. kezdő vállalkozás, a vállalkozás szüneteltetése, megszüntetése, székhelyáthelyezés, telephelyváltozás) – napi időarányosítással – arányosan kisebb a bevételi sáv összege is.

Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap, valamint az éves iparűzési adó:

bevétel*adóalapiparűzési adó 2 %-os adómértékkel
0-12 millió Ft      2,5 millió Ft       50 000 Ft
12-18 millió Ft   6 millió Ft120 000 Ft
18-25 millió Ft 8,5 millió Ft170 000 Ft
(kereskedő átalányadózó esetén 120 millió Ft)

*bevétel: 
– az Szja. törvény hatálya alá tartozók (egyéni vállalkozó tételes költségelszámolással, átalányadózó) esetén az Szja. törvény szerinti bevétel
– egyéb esetben: a Htv. szerinti nettó árbevétel (KATA-alany esetében a KATA törvény szerinti bevétel)

Az egyszerűsített iparűzési adózás lényegi elemei 2023. évtől:

 • három módszert vált fel (KATA-alanyokra vonatkozó tételes adóalap; átalányadózókra vonatkozó egyszerűsített adóalap, max. 8 millió forint árbevételt elérők adóalapja)
 • KIVA-alanyokra vonatkozó módszer marad (KIVA alap 1,2-szerese az adóalap)
 • differenciált, tételes adóalap településenként
 • a települések között nincs adóalap-megosztás
 • évi egyszeri adó(előleg)fizetés az adóév május 31-ig
 • a kisvállalkozónak nem kell az adóalapját megállapítani
 • főszabály szerint nincs bevallási kötelezettség (sem előlegbevallási kötelezettség)
 • teljes adóévre, minden érintett településre azonosan választható, döntése mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja.

Az egyszerűsített iparűzési adózás belépési és kilépési szabályai:

belépés:

 • főszabály az, hogy adóévre az adóévet megelőző évről szóló bevalláson (tehát 2023. évre a 2022. évre vonatkozó HIPA bevalláson) jelölik;

FONTOS tudni! ha az adózó bevallását késedelmesen (2023. május 31-ét követően) nyújtja be, és azt igazolási kérelemmel nem menti ki, akkor a bevallás feldolgozásra kerül, ám az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó bejelentés már nem fogadható el.

 • jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévre is választhatja, az ezen adóévről szóló bevallásban (tehát ő majd csak a 2024. május 31-ig beadandó 2023. évi HIPA bevalláson fogja jelezni, hogy 2023. évben az volt);
 • bejelentkezéskor bejelentési, változás-bejelentési nyomtatványon adóévre a településen székhelyet áthelyező, telephelyet nyitó kisvállalkozónak;

kilépés:

 • ha az adóévi bevétel több, mint a küszöbérték (25 millió forint, 120 millió forint): az általános szabály szerinti adóalapot vagy KIVA-alany esetén a KIVA szerinti (Htv.
  39/B. §) egyszerűsített adóalapot kell megállapítani;
 • saját döntés alapján kilép: adóév május 31-ig közli (bejelentési vagy bevallási nyomtatványon): ekkor adóelőleget is kell bevallania: május 31-ig az előző évi adóval egyező összeget; következő év március 15-ig ezen adó felével egyező összeget.

HIPA Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványon az egyszerűsített adózás választása/lemondása 2023. évre:

22HIPAK nyomtatványon az egyszerűsített adóalap megállapítás választása/lemondása 2023. adóévre

 Adófizetés, adóelőleg-fizetés rendje és a bevallási szabályok:

adófizetés, adóelőleg-fizetés:

 • adóelőleget, adót az adóév május 31-ig kell fizetni;
 • ha nincs bevallás, akkor törvényi vélelem: az előleg adóvá válik (először adóelőleg lesz az adóév május 31-ig fizetendő, majd adóvá válik bevallás hiányában);
 • az adóelőleg az előző évi adóval egyezik meg, kivéve az alkalmazás első évében a kisvállalkozónak (ekkor az előző adóévi bevétel alapján kell a tételes adóalapot meghatározni, és arra kell vetíteni a települési adómértéket);
 • A Htv. 41. § (4) és (7) bekezdésben foglalt, előlegfizetésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell;

bevallás:

 • nem kell az adóévről bevallást, előlegről bevallást benyújtani:
  – ha az adóévi adó összege azonos az előleggel;
  -ha az adóévi adó összege kisebb az előlegösszegnél, de az adózó nem kér visszatérítést;
 • bevallást kell benyújtani: ha az adóévi adó összege magasabb (az adózó a sávjából „kilép”);
 • soron kívüli bevallást kiváltó esemény esetén (átalakulás, megszűnés, telephely-                  megszüntetés, székhely-áthelyezés).

Sajátos szabályok az áttérés adóévére:

 • az új adóalap-megállapítási rendszer első alkalmazásra
  • az adóév március 15-i előleget meg kell fizetni;
  • küszöbérték alatti előző évi bevétel esetén a bevétel alapján megállapított adóalap és az önkormányzati adómérték szorzata az előleg;
  • a március 15-i előleget be lehet számítani a május 31-én fizetendő előlegbe;
  • 2023. május 31-ig az esetleges 2022. évi adókülönbözetet is meg kell fizetni, de már 2023. szeptember 15-re és 2024. március 15-re nem lesz előleg előírás.

Régi KATA adóalanyok

Az a „régi” Kata-adóalany, aki csak a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazta (2022. szeptember 1-jétől már nem minősült a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adózó vállalkozónak), a 2022. január 1. – 2022. augusztus 31. közötti időszakáról 2023. január 15-ig kell adóbevallást benyújtania, ha erre egyébként a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. § (6) bekezdése alapján köteles. A 2022. év szeptember 1-december 31. közötti időszaka tekintetében pedig 2023. május 31-ig esedékes, az általános szabályok szerinti bevallás-benyújtási kötelezettség terheli, hiszen 2022. szeptember 1-jétől már rá nem vonatkoznak az elmúlt évben hatályos Htv. 39/B. § szerinti szabályok, a főszabály lép életbe.

Sajátos szabályok az „új” KATA alanyaira
2022. évre vonatkozóan:
A Htv. új, 2023. január 1-jétől hatályos 51/Q. §-a szerint a 2022. december 31-én hatályos
39/B. § (3) bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó (tételes adózó vállalkozó, „új” KATA- alany) a 2022. évben kezdődő adóévről 2023. május
31-ig
 nyújthat be adóbevallást (a múlt években irányadó január 15-i időpont helyett).

2023. évtől:
Az „új” KATA alanyainak nem került kivetésre 2023. március 15-re és 2023. szeptember 15-re KATA-adótétel, mivel ez az adózási mód az iparűzési adóban 2022. december
31-vel megszűnt.

E vállalkozó körnek nincs semmilyen adminisztratív teendője, amennyiben élni kíván a Htv. 2023. január 1-jétől hatályos 39/A.§-ában szabályozott egyszerűsített adózással, mivel bejelentés hiányában azzal a vélelemmel kell élni az önkormányzati adóhatóságnak, hogy az adózó az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől a 39/A. §-a szerint az új egyszerűsített módon állapítja meg.

Ezt a vélelmet az új KATA adóalanya megdöntheti azzal, ha a 2022. adóévről szóló bevalláson vagy bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon 2023. május 31-ig közli az önkormányzati adóhatósággal, hogy 2023. január 1-jétől nem kívánja az iparűzési adó alapját a 39/A. § szerinti adóalap-megállapítási módszer szerint megállapítani.
A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallani, amelyet két részletben kell megfizetni, 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.

Mely sávhatárba fog tartozni és adózni 2023. évtől az „új” KATÁ-s?
Azt, hogy mely sávhatárba fog tartozni, azt magának a kisvállalkozónak kell tudnia, hiszen az általa valószínűsített sávba tartozás határozza meg, hogy mennyi adóelőleget (később adót) fizet be 2023. május 31-ig az önkormányzatnak. Abban az adóévben, amelyikben a kisvállalkozó az egyszerűsített adóalap-megállapítási mód alkalmazására áttér, úgy az áttérés adóévében (leghamarabb 2023. év) minden, az új módszert választó adózó számára az adóelőleg összege az előző adóév bevétele alapján, a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerint megállapított adóalap (ami lehet 2,5 millió forint, 6 millió forint vagy 8,5 millió forint x 2% – az önkormányzat rendelete szerinti adómérték szorzata), feltéve, hogy a kisvállalkozó előző adóévi bevétele nem több, mint a Htv. 39/A. § (1) bekezdés szerinti bevétel (azaz nem több, mint 25 vagy 120 millió forint). Ekkor az adózó „csak” megfizeti az általa helyes összegűnek tartott előleget (50-120-170 ezer Ft), bevallás-benyújtási kötelezettség erről az előlegről nem terheli. Amennyiben pedig jól paraméterezi a 2023. évben rá vonatkozó sávot, akkor a 2023-as adóévről bevallás-benyújtási kötelezettség sem terheli 2024. évben.

Az a kisvállalkozó, aki/amely az egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem lesz jogosult a Htv. 39/A. § (11) bekezdése alapján.

Bevallási határidők „régi” és „új” katásoknak (önkormányzati adóhatóságnál):

 bevallási időszakbevallási határidő
„Régi” KATA alanya csak (nem lett „új” KATA-alany)2022.01.01-08.31.2023. január 15.
A határidő NEM jogvesztő!!!!
Folyamatos KATA („régi” és „új” alanya is)2022.01.01-12.31.2023. május 31.
„Régi” KATA után nem lett KATÁ-s,                                                     pl. átalányadózást választott2022.09.01-12.31.2023. május 31.
„Új” KATA alanya2022.09.01-12.31.2023. május 31.
„ÚJ” KATA előtt nem volt KATA-s az önkormányzatnál2022.01.01-08.31.2023. május 31.

 Nagyatád, 2023. április 11.

Dr. Kovács Ildikó s.k.
jegyző           

Megszakítás