Pályázati felhívás a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói megbízásának elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

mely megbízás 2023. szeptember 10. napjával kezdődik
és 2028. szeptember 9. napján szűnik meg.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • magyar nyelvtudás
 • rendelkezik a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet rendelkezik a 1. melléklet 
  4. pontja szerinti felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy
  9. pontja szerinti felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú (közművelődési) szakképesítéssel
 • elvégezte a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4§ (1) bekezdésében meghatározott képzést
     vagy vállalja annak két éven belül történő elvégzését
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 5 éves vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról,
 • nyilatkozat cselekvőképességről,
 • nyilatkozat magyar nyelvtudásról,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4§ (1) bekezdésében meghatározott képzés elvégzését igazoló okirat vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy vállalja a képzés megbízástól számított két éven belül történő elvégzését
 • szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolás
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri tárgyalni
 • nyilatkozata arról, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. §. értelmében a személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
A munkabér havi összege a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve megegyezésen alapul.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 4.

A pályázat elbírálásának rendje: A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének ideje az intézmény fenntartójának honlapján:
www.nagyatad.hu
  2023. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ honlapja

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-502 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja. 

Megszakítás