Pályázati felhívás a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete igazgatói megbízásának elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete
5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

mely megbízás 2023. december 16. napjával kezdődik
és 2028. december 15. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:

 • tizennyolcadik életév betöltése, cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet,
 • megfelelés a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Kjt. 20. §. (2d) és (2e) bekezdésében foglaltaknak
 • műszaki szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • költségvetési szerv vezetésében szerzett legalább 3 év vezetői gyakorlat
 • a Kjt. 41. §. szerinti összeférhetetlenség hiánya
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe – műszaki főelőadó – kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • a pályázó nyilatkozata állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról,
 • a pályázó nyilatkozata cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebben kiállított hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • vezetői gyakorlat igazolása
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, hogy vagyonnyilatkozat megtételét vállalja

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Műszaki főelőadó munkaköre mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten, 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. szám alatti címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „NINESZ igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 26.

A pályázat elbírálásának rendje: A Kjt. 20/A.  § (6) bekezdése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: A képviselő-testület – a pályázatokat elbíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő első soros ülésén dönt.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének ideje a Kormányzati Személyügyi Központ állásportálján: 2023. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Nagyatádi Televízió Képújsága
Nagyatád Város Honlapja: www.nagyatad.hu

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja. 

Megszakítás