Közlemény óvodai beiratkozásról

K Ö Z L E M É N Y

az óvodai felvételről a 2024/2025-ös nevelési évre

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az  Nkt.49.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A 2024/2025. nevelési évre történő beiratkozás időpontja

a Nagyatádi Óvodák (NOVIK) intézményében

2024. április 24-én 8-16 óráig,
2024. április 25-én 8-16 óráig.

A beiratkozás helyszíne:

Nagyatádi Óvodák Székhelye
7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított nagyatádi lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya
  • a szülő/szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarország területén,
  • külföldi, illetve nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a születési anyakönyvi kivonat,
  • a sajátos nevelési igényű gyermek szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata.

A Nagyatádi Óvodák intézménye az Alapító Okiratában meghatározottak alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdés alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – legkésőbb 2024. május 24-ig értesíti a szülőket.

Az óvoda döntése ellen a szülő a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez.

Az óvodai nevelési év: 2024. szeptember 1-jén kezdődik és 2025. augusztus 31-ig tart.

A Nagyatádi Óvodák nyitva tartási rendje:

  • Hétfő:         6,30 -17 óra
  • Kedd:         6,30 -17 óra
  • Szerda:        6,30 -17 óra
  • Csütörtök:   6,30 -17 óra
  • Péntek:        6,30 -17 óra

Az óvodák felvételi körzeteit a melléklet tartalmazza.

Az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont alapján a gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége.

A szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a szerint az a szülő, vagy törvényes képviselő

 a)    aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b)   aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c)     akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága ─ kivéve a gyermekvédelmi gyámsága ─  alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

A felvétellel kapcsolatban további tájékoztatást Raczkóné Szantner Katalin a Nagyatádi Óvodák óvodavezetője nyújthat a 30/205-1449-es telefonszámon.

Nagyatád, 2024. március 18.

Ormai István
polgármester

Melléklet – óvodák felvételi körzetei

Megszakítás