Hirdetmény Nagyatád településrendezési eszközök 3. sz. módosításának partnerségi egyeztetéséről

HIRDETMÉNY

Nagyatád településrendezési eszközök 3. sz. módosításának partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a Nagyatád város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, valamint ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, nagyatádi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, nagyatádi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezetet, hogy Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Nagyatád településrendezési eszközök 3.sz. módosítását az alábbiak érdekében:

  • a.) Barapusztán (hrsz: 0287/2 és 0287/3) az ipari gazdasági terület és az erdőterület határvonala kerüljön módosításra oly módon, hogy a fafeldolgozó fejlesztési elképzelései megvalósíthatók legyenek.
  • b.) Az országos területrendezési törvény előírásainak megfelelően, az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt szükséges erdőterület pótlás biztosított legyen.
  • c.) a Déli Iparterület területén a közlekedési és közműterület szabályozási szélessége „A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon” pályázat keretében kialakítani tervezett közműtelek figyelemebe vételével kerüljön meghatározásra.
  • d.) „A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében” pályázat keretében megvalósult kerékpárút nyomvonala a településrendezési eszközökbe beillesztésre kerüljön.
  • e.) Az „Élhető Nagyatád – A városközpont és a Jókai lakótelep fenntartható és környezettudatos megújítása” pályázat keretében tervezett kerékpárforgalmi fejlesztések nyomvonala a településrendezési eszközökbe beillesztésre kerüljön.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 13/2024. (I.25.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök 3.sz. módosításáról.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017.(IX.4.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az alábbi linkeken megtekinthetők 2024. április 16-tól 2024. április 30-ig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a településrendezési eszköz 3. sz. módosításával kapcsolatban 2024. április 30-án 1615 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatalban (7500 Nagyatád, Baross G. u.9.)

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2024. május 8-ig) tehetnek, a Polgármesternek címzett, írásban – papír alapon (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) vagy elektronikus levél formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Ormai István
polgármester

Hirdetmény
Véleményezési anyag
21/2017.(IX.4.) önkormányzati rendelet

Megszakítás