Építményadó

Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Telefonszámok: 82/504-521, 82/504-522, 82/504-520
E-mail cím: adoiroda@nagyatad.hu

Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SCAUK
Teljes neve: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
KRID azonosítója: 608029389A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról alapján adóköteles Nagyatád Város Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról tartalmazza.

Mentes az adó alól az önkormányzati rendelet alapján a magánszemély tulajdonában lévő lakás, üdülő, gépjárműtároló, hobbykerti és zártkerti építmény, a lakással, üdülővel azonos helyrajzi számon lévő melléképület és melléképületrész, amely nem vállalkozási célt szolgál.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

Fizetési határidő és számlaszám: Az adózó a kivetett építményadót a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül, illetve évi két egyenlő részletben március 15. és szeptember 15. napjáig fizeti meg.
Építményadó számla elnevezése és száma: Nagyatád Város Önkormányzat Építményadó Beszedési Számla 10402142-49565149-57521162.

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete építményadóról.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja. Benyújtás formája és módja: Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adatbejelentést köteles elektronikus úton benyújtani.
Az adatbejelentés benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap) indított „ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL” elnevezésű adatbejelentési nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú adatbejelentési nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

Eljárás díja: Építményadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése: Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Megszakítás