Idegenforgalmi adó

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2022. évre – magánszemélyeknek

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról 2019-2020. évre – magánszemélyeknek

Kitöltési útmutató az idegenforgalmi adóbevalláshoz


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról alapján adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Nagyatád Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 forint. A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult (adóbeszedésre kötelezett) az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adókötelezettség magában foglalja a bejelentési, bevallási, adófizetési, bizonylat kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, adatszolgáltatási, adóbeszedési, pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítését is.

Fizetési határidő és számlaszám: Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg.

Idegenforgalmi adószámla elnevezése és száma: Nagyatád Város Önkormányzat Idegenforgalmi Adó Beszedési Számla 10402142-49565149-57521179.

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

Adóbevallást benyújtó személye: Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Adóbevallás benyújtás formája és módja: Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
Az adóbevallás benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) indított „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL” elnevezésű adóbevallási nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése:
Az adózó (adóbeszedésre kötelezett) szálláshely üzemeltetője az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. A bejelentés benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) indított „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN” elnevezésű nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú bejelentési bejelentkezési nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

Eljárás díja: Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a bejelentkezés, az adóbevallás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos döntések közlése: Az idegenforgalmi adó önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) – az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonszámok: 82/504-521, 82/504-522, 82/504-520
E-mail cím: adoiroda@nagyatad.hu
Honlap cím: www.nagyatad.hu
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SCAUK
Teljes neve: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
KRID azonosítója: 608029389

Megszakítás