Anyakönyvezési ügyintézés

Ügyintézés helye:
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Földszint 1. és Földszint 8. számú iroda

Ügyintézők:
Szőke Zsoltné anyakönyvvezető (0682/504-565)
Csiszár Henriett anyakönyvvezető (0682/504-517)
Aranyné Répássy Beáta anyakönyvvezető (0630/650-3916, 0682/504-530)Anyakönyvi kivonat igénylő letöltése


Anyakönyvi kivonat kiállítására irányuló eljárás

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratok kiállításának kérelme ügyében országos hatáskörrel rendelkezik, nem csak az illetékességi területén bejegyzett eseményekről tud anyakönyvi kivonatot kiállítani. Az anyakönyvi okirat kiállítására irányuló kérelmet ezért bármely települési anyakönyvvezetőnél vagy külföldön a hivatásos konzuli tisztviselőnél is be lehet nyújtani.

Az anyakönyvi okiratot a kérelmező személyesen, írásban vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás keretében is kérelmezheti. Anyakönyvi kivonat kiállítása csak az arra jogosult személy kérésére teljesíthető, kiskorú személy anyakönyvi kivonatát törvényes képviselője igényelheti.

A kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazott útján is kérhető az okirat kiállítása, amely kérelem mellé a meghatalmazást is be kell nyújtani.

Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyintézés : illetékmentes

Szükséges iratok
• személyazonosító igazolvány
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• a kérelmező akadályoztatása esetén meghatalmazás

Kapcsolódó jogszabályok
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet.


Házassági szándék bejelentése magyar állampolgárok esetében

Házassági szándékot bejelenteni csak személyesen lehet, azon település anyakönyvvezetőjénél ahol a házasságkötés meg fog történni. A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötést.

Az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényi feltételeinek fennállását, ezért a bejelentkezéshez személyazonosság, állampolgárság valamint lakóhely igazolása szükséges, mely történhet érvényes magyar személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, valamint lakcímigazolvánnyal. A bejelentéshez szükséges születési anyakönyvi kivonat, amennyiben a házasuló rendelkezésére áll. Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell. Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős, a házasságot felbontó ítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal, amennyiben a házasuló rendelkezésére áll.

A házassági szándék bejelentéséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a házasságkötés után viselt nevet is, erről a bejelentkezéskor nyilatkozni kell. Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak a – házasságukból származó – születendő gyermek névviseléséről. A megállapodásról szintén a bejelentkezéskor kell nyilatkozni. .

A házasságkötést hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben a hivatali helyiségben lehet lebonyolítani. A házasságkötésnek a hivatali munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli helyszínen való tartásának engedélyezését a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell kérelmezni.

A házasságkötést hivatali munkaidőben kizárólag a hivatali helyiségben lehet megtartani amely eljárás illetékmentes. A hivatali időn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötött házasságok esetén – a jegyző engedélye alapján – az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli helyszínen akkor engedélyezhető, ha az ügyfelek a díj befizetésének igazolását a házasságkötés időpontját megelőző 5 napon belül az anyakönyvvezetőnek bemutatták.

Kérelemhez csatolni kell:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolására szolgáló iratok

Kapcsolódó jogszabályok:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete.


Házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás

Az anyakönyvvezető a házassági név módosításának kérelme ügyében országos hatáskörrel rendelkezik, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető a házassági név módosítása. A házassági név módosítását leggyakrabban a házasság felbontása után kérik, de a házasság fennállása alatt is kérhető a házassági névviselési forma módosítása, akár több ízben is. A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem benyújtásához a személyes megjelenés az anyakönyvvezető előtt elengedhetetlen, meghatalmazotti képviselet nem lehetséges! A házassági névmódosítás után a személyes okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell.

Az ügyintézés illetékmentes.

A kérelemhez csatolni kell:
• személyazonosító igazolványt,
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Kapcsolódó jogszabályok:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény


A születési névváltoztatási eljárás

Az anyakönyvvezető születési családi, illetve utónév megváltoztatása iránti kérelem ügyében országos hatáskörrel rendelkezik, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető. A kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani, meghatalmazotti képviselet nem lehetséges! A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A kiskorú nevében a szülő nyújthat be névváltoztatási kérelmet vagy – ha a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt – a gyám a gyámhatóság jóváhagyásával kérelmezheti a névváltoztatást. Ha a kérelmező nevét a házastársa házassági névként viseli, a névváltoztatás hatálya rá is kiterjed. A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.
A névváltozás után a személyes okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell.

A kérelem alapján a születési családi, illetve utónevének megváltoztatását Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya engedélyezi. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint, függetlenül attól, hányadik alkalommal kerül sor a névváltozásra. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.

Az igazgatási szolgáltatási díjat Budapest Főváros Kormányhivatala részére, az 10023002-00299592-00000000 számlaszámra kell befizetni. A közlemény rovatba a névváltoztatással érintett személy házassági és születési nevét kell beírni, nem a befizetést teljesítő személy nevét. Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Kérelemhez csatolni kell:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• szolgáltatási díj megfizetésének igazolása

Kapcsolódó jogszabályok:
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet


Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi és jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt. A halálesetet anyakönyvezés céljából a halál tényét megállapító orvos az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján – az eljárás megindításához szükséges adatok megküldésével – haladéktalan bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek. A haláleset tényét és időpontját orvos által kiállított bizonyítvány igazolja.

A haláleset bejelentését követően, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az elhalt magyar állampolgár okmányainak és amennyiben az rendelkezésre áll az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja az anyakönyvvezető részére.

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően – ha az anyakönyvezéshez szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott – haladéktalanul anyakönyvezi. Az anyakönyvvezető a haláleset anyakönyvezésekor hivatalból kiadja az anyakönyvi kivonatot, az eltemettetésre köteles személy vagy az általa megbízott temetkezési szolgáltató részére.

Kérelemhez csatolni kell:
• halottvizsgálati bizonyítványt
• személyazonosító igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot,
• temetkezési szolgáltató részére kiállított meghatalmazást

Kapcsolódó jogszabályok
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet


Megszakítás