Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek

Ügyintézés helye:
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Földszint 6. számú iroda

Ügyintéző:
Hoffmann Andrea (0682/504-511; 0630/474-35-71)


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának segítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.

A kedvezményre jogosult:

• az a gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (jelenleg 38.475,- Ft)
• az a gyermek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145%-át (jelenleg 41.325,- Ft), és gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és vagyonnal nem rendelkeznek.

Nagykorúvá válás után is jogosult a gyermek, ha
• nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat 23 évesnél fiatalabb, vagy
• 25 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytat és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az iskolai étkeztetés térítési díjához 50%-os kedvezményre jogosultak, az óvodai, bölcsődei és általános iskola 1-6 osztályos tanulói étkeztetése ingyenes, valamint a gyermek ingyen tankönyvre jogosult.

A kérelemhez csatolni kell:

• jövedelemnyilatkozat a család havi jövedelméről, illetve azok igazolása;
• a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági döntés, vagy a szülők szülői felügyeleti jogáról szóló megállapodást tartalmazó gyámhivatali jegyzőkönyv;
• a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás;
• a 16. életév feletti gyermek iskolalátogatási igazolása, felsőfokú oktatási intézményben tanuló esetén jogviszony igazolása, illetve igazolás az ösztöndíjról;
• gyámolt kiskorú esetén a gyámhivatal határozata;
• egyedülállósági nyilatkozat;
• 18. életévét betöltött személy esetén is igazolni kell a szülők jövedelmét, családtámogatási ellátást, 16 év feletti testvér iskolalátogatási igazolása is szükséges.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

  1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek (környezettanulmány formanyomtatvány).

  1. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzetnél felsorolt körülmények közül (1. a-c.) pont) legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.

A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot igazoló iratokat (pl: Munkaügyi Központ igazolása az álláskeresőként tartott nyilvántartásról, alacsony foglalkoztatottságról nyilatkozat).

Nyomtatványok:

Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez

Jövedelemnyilatkozat

Nyilatkozat szülői felügyeletről

Nyilatkozat – nincs jövedelem

Bejelentés lakcímváltozásról – illetékesség átkérése

Bejelentés lakcímváltozásról – illetékesség átadása

Hatósági bizonyítvány kérelem

Meghatalmazás

Kapcsolódó jogszabályok:
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

• a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Megszakítás