Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos eljárás

Ügyintézés helye:
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Földszint 8. számú iroda

Ügyintéző:
Aranyné Répássy Beáta (0630/650-3916, 0682/504-517)


Letölthető dokumentumok


Szociális önkormányzati bérlakással kapcsolatos eljárás

Önkormányzati tulajdonban lévő üresen álló, illetőleg megüresedett önkormányzati bérlakásokat pályázat útján kell bérbe adni. Megüresedett önkormányzati bérlakás esetén a polgármester dönt arról, hogy a lakást szociális helyzet alapján történő bérbeadás vagy piaci alapon történő bérbeadás érdekében pályázatra ki kell-e írni, vagy a lakásra közcélú feladat ellátása, illetve másik önkormányzati tulajdonú lakás biztosítása miatt szükség van. Önkormányzati bérlakást elsősorban szociális helyzet alapján kell bérbe adni. A pályázatokat a Nagyatádi Városi Televízióban és a hirdető táblákon kell közzétenni, benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 nap.

Szociálisan rászoruló az a személy, aki – a vele együtt költözőkre tekintettel is – egy főre jutó havi nettó jövedelme – a kérelem benyújtását megelőző 1 év átlagjövedelme szerint – nem haladja meg egyszemélyes háztartás, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 350 %-át (2021. évben: 99.750.-Ft), többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500.-Ft), illetve nem rendelkezik olyan hasznosítható ingatlannal, járművel, továbbá vagyoni értékű joggal, amelynek együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát (2021 évben: 2.280.000,-Ft) vagy külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét (2021. évben: 1.140.000.-Ft) meghaladja. A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság a vele együtt költözők számától függ. A benyújtott pályázatokat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Közszolgáltatások Bizottsága bírálja el. A pályázatot elnyert személlyel a bérleti szerződést Nagyatád Város Önkormányzatának Városgondnoksága határozott, 5 év időtartamra köti meg. A bérleti szerződés lejártát megelőzően a bérlő jövedelemi és szociális helyzetének felülvizsgálata alapján a Bizottság – a bérlő kérelmére – a bérleti jogviszony maximum 5 éves, határozott időtartam szóló meghosszabbításáról dönthet.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
• A pályázatot elsősorban a pályázati nyomtatványon kell benyújtani
• az együtt költözőkre tekintettel a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap időszakára vonatkozó havi nettó jövedelemigazolásokat
• az együtt költözőkre tekintettel a család vagyonára vonatkozó igazolásokat pl: gépjármű forgalmi engedély, ingatlan tulajdonra vonatkozó igazolások,
• albérletben lakó pályázó esetén albérleti szerződés
• szívességi lakáshasználó esetén szívességi lakáshasználati szerződés, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozat

Kapcsolódó jogszabályok
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (IV. 1.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról.

Megszakítás