Szociális ügyek


Születési támogatás

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon nagyatádi gyermek születésekor, ahol a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022. évben: 28.500.- Ft) tizenhatszorosát nem haladja meg, a gyermek neveléséhez egyösszegű születési támogatást nyújt.

A születési támogatásra az alábbi jogosultsági feltételek együttes fennállása esetén az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám (a továbbiakban együtt: szülő) jogosult, melynek családjában:

• legalább az egyik szülő a gyermek születésének időpontjában és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban, megszakítás nélkül Nagyatádon bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Nagyatádon él,
• a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli.

A szülő a születési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a gyermek születését követő 120. napig nyújthatja be a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda

A kérelemhez csatolni kell:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
• a gyermek és a szülő(k) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
• a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló okiratot,
• a szülő(k) jövedelemnyilatkozatát.

A támogatás gyermekenkénti összege 30.000.- Ft, továbbá egy babanapló.

Kapcsolódó jogszabályok:
• Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete


Gyógyszer támogatás

Jövedelem nyilatkozat

Kérelem gyógyszer-támogatás megállapítására

A gyógyszer-támogatás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás.

A gyógyszer-támogatás a közgyógyellátásban nem részesülő, Nagyatád közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Nagyatád közigazgatási területén élő, szociálisan rászoruló személy részére adható, akinek a jövedelme családban élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2022. évben: 57.000.-Ft), egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2022. évben: 71.250.-Ft) nem haladja meg, és a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, krónikus betegségeivel összefüggő rendszeresen szedett gyógyszereinek havi költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700.-Ft).
Az ellátás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától számított egy évre kell megállapítani. A támogatás éves összege 48.000.- Ft., folyósítása három havonta, egyenlő részletekben történik.

Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyintézés : illetékmentes

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda

Kérelemhez csatolni kell:

• a családban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolást,
• a kérelmező krónikus betegségével összefüggő, rendszeresen szedett, egy havi gyógyszereiről a háziorvos vagy szakorvos által, és ezen gyógyszerek havi költségéről a gyógyszertár által kiállított igazolást.

Kapcsolódó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) rendelete.


Helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatása

Kérelem a helyi autóbusz közlekedés utazási költségének támogatásához

Jövedelem nyilatkozat

Az önkormányzat a helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatására bérletjegyet biztosít annak, aki Nagyatád város közigazgatási területén működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű iskolai oktatásban, tanulói jogviszonyban áll, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenhatszorosát nem haladja meg.

A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének támogatására irányuló kérelmet minden év augusztus 1. napjától május 31. napjáig lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a család havi nettó jövedelmének igazolásait a 16. életévét betöltött tanuló esetében a tanulói jogviszony igazolásáról kiállított iratot.

A támogatás a szeptember 10. napjáig benyújtott kérelmek esetében szeptember 1. naptól, a szeptember 10. napját követően benyújtott kérelmek esetében a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a következő év június 30. napjáig kerül megállapításra.

A bérletjegyet negyedévenként a polgármesteri hivatal pénzügyi irodája vásárolja meg, és a tanuló az iskolájában veheti át.

Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyintézés : illetékmentes

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda

Kérelemhez csatolni kell:
• a család nettó jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan
• 16. életévét betöltött tanuló esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolást
Kapcsolódó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) rendelete.


Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének, kell gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. A temetés összegét az önkormányzat hagyatéki teherként bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. Ha az elhunyt elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) nem a haláleset szerint illetékes településen volt, az utolsó lakóhely szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az eltemettető önkormányzatnak megtéríti.

Az eljárás a tartásra köteles hozzátartozók kérelmére, vagy hivatalból indul.

Közköltségen a helyben szokásos, legolcsóbb temetés rendelhető el, a hozzátartozó vagy elhalt eltérő rendelkezése esetén hamvasztásos temetés rendelhető el. A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is. A köztemetés helye: elsősorban Nagyatád, Bodvicai temető, illetve nagyatádi köztemetők.

Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézés: illetékmentes

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda
Kérelemhez csatolni kell:
• az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát
• a halottvizsgálati bizonyítványt
• az eltemettetésre kötelezett hozzátartozó(k) nyilatkozatát arról, hogy nem gondoskodik(nak) az elhunyt eltemettetéséről

Kapcsolódó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, a temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) rendelete.


Lakásfenntartási támogatás

Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapítására

Jövedelem nyilatkozat

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatást nyújtható a villanyáram-, a víz- a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez, de ezen belül azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amelynek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki Nagyatád közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen Nagyatád közigazgatási területén él, és akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2022. évben: 71.250.-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összeg 450.-Ft.

A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának kezdő napjától egy év időtartamra jár, összege a jogosultsági feltételek fennállásakor nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Nem állapítható meg a lakásfenntartási hozzájárulás, ha a kérelmező vagy háztartásának tagja a jogszabályban meghatározott értékű vagyontárggyal rendelkezik.

Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyintézés: illetékmentes

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda

Kérelemhez csatolni kell:
• háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nettó jövedelméről szóló igazolás(ok)
• vagyonnyilatkozato(k) és a vagyonra vonatkozó igazolások pl: gépjármű forgalmi engedélye
• a lakott lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása
• a lakhatást legjobban veszélyeztető rendszeres kiadás, közüzemi költség igazolására szolgáló iratot vagy annak másolatát

Kapcsolódó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) rendelete.


Rendkívüli települési támogatás

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Jövedelem nyilatkozat

A rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg, feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2022. évben. 71.250.-Ft-ot), egyedül élő esetén a 300%-át (2022.évben 85.500-Ft.-ot) nem haladja meg.

A természetbeni ellátásként, tűzifára biztosított rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó kérelem október 1. napjától április 1. napjáig nyújtható be. Amennyiben a kérelmező személy több kérelmet nyújt be, azok benyújtásának időpontja között legalább 60 napnak kell eltelnie. A támogatás egy naptári évben három alkalommal állapítható meg, egy alkalommal legfeljebb 3 m3 mennyiségű tűzifa adható.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a temetés költségéről szóló számla kiállítását követő 60 napon belül – az a személy, aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,(2022. évben: 85.500.-Ft-ot) egyedül élő esetén a 400%-át (2022. évben. 114.000.-Ft-ot) nem haladja meg. A rendkívüli települési támogatás egy naptári éven belül legfeljebb hat alkalommal állapítható meg.

Az ellátást az a személy igényelheti, aki Nagyatád közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen is Nagyatád közigazgatási területén él, valamint az a hajléktalan személy, aki megfelel az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek, és akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya veszélyeztetné.

Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyintézés: illetékmentes

Ügyintéző: Aranyné Répássy Beáta
Telefon: 30/650-3916, 82/504-530
Ügyintézés helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Földszint 8. számú iroda

Kérelemhez csatolni kell a kérelemben feltüntetett, rendkívüli élethelyzetre vonatkozó igazolásokat:
• a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat,
• temetési támogatás esetén a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát,
• betegség esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi és gyógyszertári igazolásokat,
• elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatást,
• válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására, a gyermek fogadásának előkészítésére kért támogatás esetén a terhes-gondozásról szóló igazolást,
• a család nettó jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan,

Kapcsolódó jogszabályok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 25.) rendelete.


Megszakítás