3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzése

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése szerint a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó a székhely, telephely címeként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Kormány által rendeletben kijelölt szerv által vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,
b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A jegyző a tárolásra való alkalmasságról hatósági bizonyítványt állít ki.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az ingatlan a járművek tárolására akkor alkalmas, ha
a) az ingatlanon és annak környezetében az épített és a természeti környezetre tekintettel elegendő tér áll rendelkezésre a beparkolás és tárolás érdekében,
b) az ingatlan közvetlen környezete nem sűrűn lakott és
c) az ingatlanon tárolt járművek által okozott környezeti zaj vagy bűzhatás által okozott zavaró hatás – tekintettel a lakókörnyezet jellegére is – nem jelentős.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Jegyzője.

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: közlekedési- és vízügyi ügyintéző (telefon: 82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Kérelmező
A Nagyatád város közigazgatási területén a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolását végző jármű tulajdonosa vagy üzembentartója.

Az eljárás kérelemre indul.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézés eljárási díja: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény előírásai alapján az elsőfokú eljárás illetékmentes.
Kérelem benyújtásához szükséges iratok

  • Kérelem nyomtatvány.
  • A jármű adatait tartalmazó hivatalos irat másolata (forgalmi engedély másolat).
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés, megállapodás).
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
  • Közös tulajdonban álló telek esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
  • Gazdasági társaság kérelmező vagy ingatlan tulajdonos esetén, aláírási címpéldány másolata.
  • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás.

Jogorvoslati eljárás
A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye.

A hatósági bizonyítvány csak akkor tekinthető véglegesnek, ha ellene kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésre jogosultak a fellebbezési jogukról lemondtak.

A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Somogy Megyei Kormányhivatala bírálja el.
A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél kizárólag a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00299688-00000000 számú számlájára történő átutalással teljesíthet. A fellebbezés ellenértéke a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus út mellőzésével benyújtott fellebbezéséhez illetékbélyeg lerovásával is teljesíthető.
Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság felhívása ellenére a megadott határidőig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kapcsolódó jogszabályok
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád helyi építési szabályzatáról 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete.

Nyomtatványok

Kérelem 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez

Megszakítás