Közterület-bontás iránti kérelem

Az ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény hatályán kívül eső közterületnek minősülő terület felbontásának (burkolattól függetlenül) elvégzése közterület-bontási engedélyhez kötött. Ennek speciális esete a közművezeték meghibásodása következtében történő közterület felbontás bejelentése. A közterület-bontással kapcsolatos szabályokat Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek felbontásáról 31/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Önkormányzata

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: Horváth Balázs, energetikai ügyintéző (telefon: 82/504-546)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő:              8:00-16:00
kedd:               nincs ügyfélfogadás
szerda:            8:00-16.00
csütörtök:        nincs ügyfélfogadás
péntek:            8:00-12:00

Kérelmező:

Közművet érintő felbontás esetén a közmű tulajdonos vagy szolgáltató, egyéb közterület felbontás esetén az az ingatlan tulajdonos, akinek az érdekét szolgálja a közterület felbontása.

Az eljárás kérelemre indul.

A közterület-bontási engedély iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a közterület tervezett bontását megelőző legfeljebb 60 nappal, de legalább 8 nappal előtte kell benyújtani a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodájánál.

Nem kell közterület-bontási engedélyt kérni, továbbá a téli időszakra vonatkozó korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, amikor a közművezeték meghibásodása és annak halaszthatatlan helyreállítása miatt kell a közterületet felbontani. Ez esetben a közművezeték tulajdonosa vagy a szolgáltató a meghibásodás miatti felbontást 24 órán belül köteles bejelenteni a közterület kezelőjének a Rendelet 2. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon. A továbbiakban a közterület-bontás helyreállításának szabályai megegyeznek az engedéllyel történő felbontás utáni helyreállítás szabályaival.

Ügyintézési határidő: 8 nap

Ügyintézési eljárás díja: Illetékmentes.

Kérelem benyújtásához szükséges iratok

Kötelező:

  • Megfelelően kitöltött kérelem nyomtatvány.
  • Helyszínrajz a felbontással érintett közterületről.
  • Amennyiben engedélyköteles kiviteli tervet, amely szilárd burkolat bontása esetén tartalmazza a felbontás módját, technológiáját, alkalmazandó gépeket, térbeli és időbeli ütemezését, valamint a helyreállítás módját, technológiáját, felhasználandó anyagok megnevezését, azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét.
  • Amennyiben van tervegyeztetési jegyzőkönyvet.
  • Amennyiben azt közlekedés-biztonsági szempontok szükségessé teszik, forgalomterelési és/vagy forgalomkorlátozási tervet.
  • A bontási tevékenység volumenére, paramétereire tekintettel a hatóság egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja az engedélyezési eljárás során.

A közterület-bontási engedély nem pótolja, vagy helyettesíti a tevékenység gyakorlására jogosító okirat meglétét, valamint jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyek beszerzését, mely a kérelmező feladata.

A közterület felbontása a közterület-bontási engedély véglegessé válását követő napon kezdhető meg.

Kapcsolódó jogszabályok:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek felbontásáról 31/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

Nyomtatványok

Közterület-bontási engedély iránti kérelem
Közművezeték meghibásodása következtében történt közterület felbontás bejelentési kérelem

Megszakítás