Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem

Az ügy rövid leírása:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek elvégzése közútkezelői engedélyhez kötött. A közútkezelői hozzájárulás vonatkozik a közút kezelőjének tulajdonában álló utakon az alábbiakra:

 • A közút felbontása építmény elhelyezése céljából.
 • A közút területének egyéb nem közlekedés célú elfoglalásához.
 • Útcsatlakozás létesítéséhez.
 • A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése céljából.
 • Külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához.
 • Belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a településrendezési tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához.
 • Amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Önkormányzata

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: Bölcsföldi Zoltán, közlekedési- és vízügyi ügyintéző (telefon: 82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő:              8:00-16:00
kedd:               nincs ügyfélfogadás
szerda:            8:00-16.00
csütörtök:        nincs ügyfélfogadás
péntek:            8:00-12:00

Kérelmező: Közművet érintő felbontás esetén a közmű tulajdonos vagy szolgáltató, egyéb közterület felbontás esetén az az ingatlan tulajdonos, akinek az érdekét szolgálja a közterület felbontása.

Az eljárás kérelemre indul.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintézési eljárás díja: Illetékmentes.

Kérelem benyújtásához szükséges iratok

Kötelező:

 • Megfelelően kitöltött kérelem nyomtatvány.
 • Az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás).

Engedély kérelem típusától függő:

 • Amennyiben szükséges a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását.
 • Az igénybevétel miatt esetlegesen szükségessé váló forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.
 • Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem a 10. pont szerinti mellékleteken felül tartalmazza:
  a) A vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében.
  b) A csatlakozóút várható forgalmi adatait.
  c) A csatlakozóút hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét.
  d) A csatlakozóút közúti jelzéseinek felsorolását.
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem 10. pont szerinti mellékleteken felül tartalmazza:
  a) Az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat.
  b) Az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát.

A közútkezelői hozzájárulásban engedélyezett igénybevétel megkezdése előtt legalább 10 munkanappal munkavégzés hozzájárulási engedély kérelmet kell benyújtani a rendelet 4. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon, kettő eredeti példányban a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodájánál.

Kapcsolódó jogszabályok:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a közterületek-felbontásáról.

Nyomtatványok

Közművezeték meghibásodása következtében történt közterület felbontás bejelentési kérelem
Közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem
Munkavégzés hozzájárulási kérelem

Megszakítás