Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezés

Tájékoztató a jegyzői (helyi vízgazdálkodási hatóság) hatáskörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Általános Információk:

A hatályos jogszabályok értelmében az engedély nélkül létesült kutak illetékmentes engedélyeztetését az ingatlantulajdonosoknak 2023. december 31. napjáig kell kezdeményezni. Azon ingatlantulajdonos, aki az engedélyeztetési eljárást a fent leírt dátumig nem indítja meg, a moratórium lejártát követően vízgazdálkodási bírsággal szankcionálható, amelynek mértéke az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.

Az engedély nélkül létesült, valamint a vízjogi létesítési engedélytől eltérően létesült kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedély akkor adható meg, ha a kút nem sért vízgazdálkodási, környezetvédelmi, egészségügyi és építésügyi érdekeket sem.

Fontos, hogy 1992. február 15. után minden kút építése (ásott és fúrt egyaránt) vízjogi létesítési engedély meglétéhez kötött, ezért ezen kutakra fennmaradási engedély kerül kiadásra.

Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedély, ellenkező esetben fennmaradási engedély kerül kiadásra.

Minden 1992. február 15. napja előtt létesült fúrt kútra üzemeltetési engedély kerül kiadásra.

A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell kérnie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

1.         A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet

2.         A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ

3.         A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja

4.         A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre

5.         A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé

6.         A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

7.         A kérelmező magánszemély

Amennyiben a felsorolt feltételek maradéktalanul nem teljesülnek, a kút engedélyezési eljárásának kérelmét a területileg illetékes vízügyi hatóság, (Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7630 Pécs, Engel János József u. 1.) kell benyújtani.

Nagyatád vízbázisvédelmi területe

A vízbázis-védelmi területet érintő ingatlanok helyrajzi szám listája letölthető a következő linken keresztül: vízbázis-védelmi területen belül található ingatlanok_(EXCEL)

továbbá megtekinthető Nagyatád Város belterület-szabályozási térképén: Nagyatád belterületszabályozási térkép

Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei (letölthető nyomtatvány a lap alján):

  • A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Vízjogi létesítési engedély alapján létesített fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése szerinti szakmai végzettségét igazolása)
  • Nyilatkozat arról, hogy a kútból kitermelt víz éves mennyisége nem haladja meg az 500 m³-t
  • Vízjogi létesítési engedélytől való eltérés esetén tervezői nyilatkozat a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak való megfelelőségről és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentáció

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését és az engedély megadásának feltételei fennállnak (1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdés).

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítését is szolgálja, az engedélyezési eljárásban szakhatóságként a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala működik közre.

Az ügyinézéssel kapcsolatos adatok:

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Jegyzője

Kérelmező: A Nagyatád város közigazgatási területén ingatlannal rendelkező magánszemély

A kérelem benyújtásának módja: elektronikusan vagy postai úton, valamint személyesen a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezésének napjától számított 60 nap

Eljárási díj: Illetékmentes (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda

Ügyintéző: közlekedési- és vízügyi ügyintéző (telefon: 82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8:00-16:00

kedd: nincs ügyfélfogadás

szerda: 8:00-16.00

csütörtök: nincs ügyfélfogadás

péntek: 8:00-12:00

Vonatkozó jogszabályok:

– a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
– a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
– a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet,
– a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet,
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
– a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
– a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet,
– a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet,
– a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet.

DOKUMENTUMOK: Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási kérelem formanyomtatvány

Megszakítás