Önkormányzati lakások piaci alapon történő hasznosítása

Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások piaci alapon pályázati eljárás keretében kerülnek hasznosításra. A lakások hasznosítási módjáról Nagyatád Város Polgármestere dönt.

Az ügyet intéző iroda
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző
Vagyongazdálkodási ügyintéző (telefon: 82/504-541)

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Az eljárás Nagyatádi Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázati felhívással indul.

Ügyintézési határidő:
Pályázatok benyújtására a közzétételt követő 30 nap.

Bérlőkijelölésre a pályázati határidő lejártát követő 30 nap.

Bérleti szerződés megkötésére a bérleti jog elnyerésére vonatkozó döntés kézhezvételétől számított 30 nap.

Ügyintézés eljárás díjmentes.

Pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton kizárólag természetes személy vehet részt.

Amennyiben a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában meghaladja a pályázati felhívásban meghirdetett lakás induló alap lakbér díját, az alábbiak szerint:
a) egyedül költöző esetében három és félszeresét,
b) két együtt költöző személy esetében két és félszeresét, gyermekét egyedül nevelő személy esetén kétszeresét,
c) három és ennél több együtt költöző személy esetében másfélszeresét,
vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni helyzete alapján a piaci lakbér megfizetésére képes.

Amennyiben a pályázónak Nagyatád Város Önkormányzata felé tartozása nincs.

A pályázatok elbírálása
A pályázati kiírásnak megfelelő, érvényes pályázatot benyújtok között – külön értesítés alapján – versenytárgyalás kerül lefolytatásra. A versenytárgyaláson licit folyik az alap lakbérre. A megajánlásra kerülő havi lakbér díja nem haladhatja meg az induló licit összegének 160 %-át.

Azonos összegű megajánlott lakbér esetén a bérleti jog elnyerésére vonatkozó sorrend, sorsolással kerül megállapításra.

A versenytárgyalás eredményeként kialakul a lakás bérleti jogának elnyerésére jogosultak sorrendje.

Bérleti jogot a Gazdasági Bizottság döntése alapján az a pályázó nyeri el, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű havi lakbér díjat ajánlja meg.

A pályázati eljárás nyertesének visszalépése, illetve a bérleti szerződés megkötésére nyitva álló határidőnek az ajánlattevő hibájából eredő eredménytelen eltelte esetén a döntésre jogosult a rangsorban következő pályázót jelöli ki bérlőnek.

Bérbeadó
Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága (7500 Nagyatád, Szabadság utca 17.)

Bérlet időtartama
Öt év, amely szerződésszerű teljesítés esetén, a bérlő írásos kérelmére, pályázati eljárás nélkül, a Gazdasági Bizottság döntése alapján legfeljebb újabb öt évre meghosszabbítható.

Bérleti díj emelése
A lakbér emeléséről a Képviselő-testület rendeletben dönt. A lakbér-megállapító rendelet módosulása, az érvényben lévő szerződésekre is vonatkozik. A versenytárgyaláson kialakult lakbér összege a rendeletben meghatározott piaci alapú lakbér emelés esetén, az emelés mértékével azonos arányban nő.

Bérleti díjon a bérlőt terhelő költségek:
A bérlemény üzemeltetési és fenntartási költségei, az adók és közterhek, a közüzemi díjak (mint villamos energia, fűtés, víz, szennyvíz, hírközlés) valamint a hulladékszállítási díj, liftkezelési díj.

Bérleti biztosíték (óvadék)
A bérleti szerződés megkötése három havi lakbérnek megfelelő összegű óvadék letétbe helyezéséhez kötött, amelyet a bérleti szerződés aláírásának napjáig meg kell fizetni.

Kapcsolódó jogszabályok
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

  1. évi LXXVIII. törvény.
    Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelete.
    Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.
Megszakítás