Önkormányzati lakások piaci alapon történő hasznosítása

Az ügy rövid leírása
Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások piaci alapon pályázati eljárás keretében kerülnek hasznosításra.
A lakások hasznosítási módjáról Nagyatád Város Polgármestere dönt.

Az ügyet intéző iroda
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző
Vagyongazdálkodási ügyintéző (telefon: 82/504-541)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő:              8:00-16:00
kedd:               nincs ügyfélfogadás
szerda:            8:00-16.00,
csütörtök:        nincs ügyfélfogadás
péntek:            8:00-12:00

Az eljárás Nagyatádi Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázati felhívással indul.

Ügyintézési határidő:
Pályázatok benyújtására a közzétételt követő 30 nap.

Bérlőkijelölésre a pályázati határidő lejártát követő 30 nap.

Bérleti szerződés megkötésére a bérleti jog elnyerésére vonatkozó döntés kézhezvételétől számított 30 nap.

Ügyintézés eljárás díjmentes.

Pályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton kizárólag természetes személy vehet részt.

Amennyiben a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző három hónap átlagában meghaladja a pályázati felhívásban meghirdetett lakás induló alap lakbér díját, az alábbiak szerint:

  • egyedül költöző esetében három és félszeresét,
  • két együtt költöző személy esetében két és félszeresét, gyermekét egyedül nevelő személy esetén kétszeresét,
  • három és ennél több együtt költöző személy esetében másfélszeresét,

vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni helyzete alapján a piaci lakbér megfizetésére képes.

Amennyiben a pályázónak Nagyatád Város Önkormányzata felé tartozása nincs.

A pályázatok elbírálása
A pályázati kiírásnak megfelelő, érvényes pályázatot benyújtok között – külön értesítés alapján – versenytárgyalás kerül lefolytatásra. A versenytárgyaláson licit folyik az alap lakbérre. A megajánlásra kerülő havi lakbér díja nem haladhatja meg az induló licit összegének 160 %-át.

A lakás bérleti jogát, az érvényes pályázatot benyújtó pályázati ajánlattevők közül az nyeri el, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb havi lakbér készpénzben történő megfizetésére tesz ajánlatot, és akit a Gazdasági Bizottság a versenytárgyalást követő ülésén bérlőnek kijelöl.

Azonos összegű megajánlott lakbér esetén a bérleti jog elnyerésére vonatkozó sorrend, sorsolással kerül megállapításra.

Amennyiben két vagy több pályázó azonos összegű lakbért ajánl meg, és valamelyik érintett pályázó a jelenlegi, a 10/2021. (IV. 6.) önkormányzati rendelettel elfogadott pályázati szabályozást követően érvényes pályázatot nyújtott be, versenytárgyaláson vett részt, de lakásbérleti jogot nem nyert, az az újabb pályázat során sorrendben előrébb kerül a másik, azonos összegű lakbért ajánló pályázóval szemben, így a lakás bérleti jogának elnyerésére jogosultak sorrendje a vonatkozásukban sorsolás nélkül megállapítható. Ha ennek a kitételnek több pályázó is megfelel, az a pályázó kerül a sorrendben előrébb, aki a feltételeknek megfelel, és már több alkalommal nem nyert lakásbérleti jogot. Azonosság esetén sorsolás dönt.

A versenytárgyalás eredményeként kialakul a lakás bérleti jogának elnyerésére jogosultak sorrendje.

A pályázati eljárás nyertesének visszalépése, illetve a bérleti szerződés megkötésére nyitva álló határidőnek az ajánlattevő hibájából eredő eredménytelen eltelte esetén a döntésre jogosult a rangsorban következő pályázót jelöli ki bérlőnek.

Bérbeadó
Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága (7500 Nagyatád, Szabadság utca 17.)

Bérlet időtartama
Öt év, amely szerződésszerű teljesítés esetén, a bérlő írásos kérelmére, pályázati eljárás nélkül, a Gazdasági Bizottság döntése alapján legfeljebb újabb öt évre meghosszabbítható.

Bérleti díj emelése
A lakbér emeléséről a Képviselő-testület rendeletben dönt. A lakbér-megállapító rendelet módosulása, az érvényben lévő szerződésekre is vonatkozik. A lakbér összege a rendeletben meghatározott piaci alapú lakbér emelés esetén az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint emelkedik.

Bérleti díjon a bérlőt terhelő költségek:
A bérlemény üzemeltetési és fenntartási költségei, az adók és közterhek, a közüzemi díjak (mint villamos energia, fűtés, víz, szennyvíz, hírközlés) valamint a hulladékszállítási díj, liftkezelési díj. 

Bérleti biztosíték (óvadék)
A bérleti szerződés megkötése három havi lakbérnek megfelelő összegű óvadék letétbe helyezéséhez kötött, amelyet a bérleti szerződés aláírásának napjáig meg kell fizetni.

Kapcsolódó jogszabályok
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről 18/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelete.
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 9/1998. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

Megszakítás