Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

  • a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
  • a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül köteles Nagyatád Város Jegyzőjének, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város jegyzője

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: közlekedési- és vízügyi ügyintéző (82/504-542)

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8:00-16.00,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00-12:00

Kérelmező
A Nagyatád város közigazgatási területén az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője.

Az eljárás kérelemre indul.
A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság:

  • környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét,
  • rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.

Amennyiben a jegyző olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.
Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmét visszavonja, a jegyző a határérték megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból folytatja.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Ügyintézés eljárási díja: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény előírásai alapján az elsőfokú eljárás illetékmentes

Kérelem benyújtásához szükséges iratok
A zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Jogorvoslati eljárás
A zajkibocsátási határérték megállapítására szóló határozat csak akkor tekinthető véglegesnek, ha ellene kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésre jogosultak a fellebbezési jogukról lemondtak.

A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Somogy Megyei Kormányhivatala bírálja el.
A fellebbezési eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél kizárólag a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00299688-00000000 számú számlájára történő átutalással teljesíthet. A fellebbezés ellenértéke a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus út mellőzésével benyújtott fellebbezéséhez illetékbélyeg lerovásával is teljesíthető.
Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság felhívása ellenére a megadott határidőig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kapcsolódó jogszabályok
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet.
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet.
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád helyi építési szabályzatáról 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete.

Nyomtatványok

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról

Megszakítás