Víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozási eljárás

Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozási eljárás

Az ügy rövid leírása:
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 12/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján az alábbiakban felsorolt víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén utólagos csatlakozási hozzájárulást kell fizetni:

 1. A Nagyatád – Kivadár városrészben 2015-ben megvalósított, és üzembe helyezett szennyvízcsatorna hálózatra.
 2. A TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007 azonosító számú A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon című projekt keretében megvalósult ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatra a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően.
 3. Nagyatád város bel- és külterületén az a) és b) pontokban meghatározott városrészen kívül megépült szennyvízcsatorna hálózatra.

A víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozási hozzájárulás mértéke:

 1. az a) pont szerinti szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában: 214.000 Ft
 2. a b) pont szerinti ivóvízvezeték-hálózat vonatkozásában: 315.000 Ft
 3. a b) pont szerinti szennyvízcsatorna-hálózat vonatkozásában 315.000 Ft
 4. a c) pontja szerinti szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában: 118.110 Ft.

Természetes személy a víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésére részletfizetést kérhet.

Nem kell utólagos csatlakozási hozzájárulást fizetni:

 1. A meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén.
 2. Ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést hitelt érdemlően igazolni tudják.

Hatáskörrel rendelkező szerv: Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben Nagyatád Város Polgármestere.

Az ügyet intéző iroda: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

Ügyintéző: energetikai ügyintéző (82/504-546)

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő:              8:00-16:00
kedd:               nincs ügyfélfogadás
szerda:            8:00-16.00,
csütörtök:        nincs ügyfélfogadás
péntek:            8:00-12:00

Kérelmező:
Az utólagos rácsatlakozással érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy bérlője.

Az eljárás kérelemre indul.

A kérelem alapján Nagyatád Város Polgármestere megállapítja a víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás feltételét.

Ügyintézési határidő: 8 nap, hiánypótlás, kérelem tisztázása esetén 60 nap.

Ügyintézés eljárási díja: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény előírásai alapján az elsőfokú eljárás illetékmentes

Kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • Természetes személy esetén az Ör. 1/a. melléklete, gazdálkodó szervezet esetén az Ör. 1/b. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány.
 • Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan egyedüli tulajdonosa, úgy a tulajdonosok közötti megállapodás egy példányát is csatolni szükséges.  
 • Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó/bérlő között létrejött szerződés egy példányát is csatolni szükséges.

Jogorvoslati eljárás:
A víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozás feltételeiről szóló határozat csak akkor tekinthető véglegesnek, ha ellene kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül nem fellebbeztek, vagy a fellebbezésre jogosultak a fellebbezési jogukról lemondtak.
A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.
A fellebbezési eljárás illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Kapcsolódó jogszabályok
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 12/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Nyomtatványok
Kérelem víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozáshoz természetes személyek részére.
Kérelem víziközmű-hálózatra történő utólagos csatlakozáshoz gazdálkodó szervezetek részére.

Megszakítás