Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

A Nagyatád Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzati rendeletet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A rendelet-tervezet véleményezése az alábbi elektronikus levélcímen lehetséges.
E-mail cím: jegyzo@nagyatad.hu

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó eljárási szabályok:

36.§
(1) A (8) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretén az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan vélemény nyilváníthatnak Nagyatád honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.

(2) A képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegeli, de a véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

(4) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez.

(5) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatok kezelése magában foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.

(6) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az Avtv-ben foglalt vélelem szerint az (5) bekezdésében foglalt adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményezésre jogosult adatait érintő adatkezelés szabályaira a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.

(7) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető.

(8) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
b) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályait meghatározó, a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet,
c) ha a rendelet-tervezetet sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

A társadalmi egyeztetés alatt álló rendelet-tervezetek:

2024-06-27-i soron következő képviselő-testületi ülés rendelet-tervezetei:

Véleményezés határideje: 2024-06-25 12:00

Előterjesztés Nagyatád város településrendezési eszközök 3. számú módosítási eljárásának lezárásáról és a Nagyatád helyi építési szabályzatáról szóló 28/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megszakítás