Pályázati kiírás a Nagyatád 4-es számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Nagyatád 4-es számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A meghirdetett munkahely címe:
Egészségügyi Központ Nagyatád, Tallián Andor utca 2/A.

A betöltendő munkakör: A Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 21/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti 4-es számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 2023. július 1. napjától kezdődően
a) vállalkozói jogviszony keretében való teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés alapján, vagy
b) helyettesítéssel, megbízási szerződés alapján.

Munkaidő beosztása:
a) teljes munkaidős, heti 40 óra vállalkozói jogviszony keretében való teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés alapján, vagy
b) részmunkaidő, heti 7,5 óra
Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása szükség szerint.

Pályázati feltételek:

 • A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Büntetlen előéletet,
 • A tevékenységre pályázó háziorvos nem áll foglalkozástól és közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • Cselekvőképesség,
 • Egészségügyi alkalmasság orvosi munkakör betöltésére,

A pályázathoz csatolni kell:

 • A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 • Nyilatkozat magyar állampolgárságról vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról
 • Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a tevékenységre pályázó háziorvos nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat cselekvőképességről
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja praxis vállalkozás formájában való működtetését, illetve arról, hogy az ehhez szükséges feltételek fennállnak,
 • Illetékes hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak
 • A pályázó működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata
 • Foglalkozás-egészségügyi orvos igazolása a munkakör betöltésére vonatkozó egészségügyi alkalmasságról,
 • Már működő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek,
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatát a szakbizottságok, valamint a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

Pályázat benyújtása:
A pályázatot egy példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat – 4. körzet”) postai úton, vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Nagyatád Város Polgármestere, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. júniusi képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Egyéb:

 • közcélú önkormányzati bérlakás biztosítása
 • térítésmentes rendelőhasználat biztosítása az önkormányzat vagyonkezelésében lévő épületben.
 • A pályázatot kiíró önkormányzat a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja. 

Az állás betöltésének időpontja:
2023. július 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • www.nagyatad.hu honlap
 • https://alapellatas.okfo.gov.hu/listings/

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni dr. Kovács Ildikó jegyzőtől a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. szám alatt, és telefonon: 06-82/504-502 számon.

Megszakítás