Jövedéki adó

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

Kitöltési útmutató az önkormányzati jövedéki adóhoz


A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik. Magánfőzésnek minősül a párlatnak, a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.
A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére. Az állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlat-származási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.
A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlat-származási igazolás igazolja. Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el.

Jogszabályi háttér:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi XCCII. törvény.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) a bejelentést köteles elektronikus úton benyújtani.
A bejelentés benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) indított „BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL” elnevezésű bejelentési nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú bejelentési nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

Eljárás díja: Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli.
A bejelentéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a bejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
A bejelentéssel kapcsolatos döntések közlése: A jövedéki adó bejelentéssel kapcsolatos döntés (határozat) nem készül. A bejelentett adatokat az önkormányzati adóhatóság megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonszámok: 82/504-521, 82/504-522, 82/504-520
E-mail cím: adoiroda@nagyatad.hu
Honlap cím: www.nagyatad.hu
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SCAUK
Teljes neve: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
KRID azonosítója: 608029389
ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Címzett: Nagyatád Város Önkormányzata, Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek

Megszakítás