Magánszemély kommunális adója

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Tájékoztató magánszemély kommunális adójáról 2021. évtől

Kitöltési útmutató magánszemély kommunális adója adatbejelentéshez


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján adóköteles a Htv. 11.§, 17.§, 24.§-ában meghatározottak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a beépítetlen belterületi földrészlet, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12 §-ában, valamint a 18.§-ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

A Htv. 12.§-a és 18.§-a szerint az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a 14. §-ban, illetőleg a 20. §-ban foglaltak az irányadók.
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján, a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, erdőnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján, a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján, az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, a tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének, belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján, a teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján, a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértékét Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról tartalmazza.

Az adózónak a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az önkormányzati adóhatóság az éves magánszemély kommunális adóját az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.
Fizetési határidő és számlaszám: Az adózó a kivetett magánszemély kommunális adóját a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül, illetve évi két egyenlő részletben március 15. és szeptember 15. napjáig fizeti meg.
Magánszemély kommunális adója számla elnevezése és száma: Nagyatád Város Önkormányzat Magánszemély Kommunális Adója Beszedési Számla 10402142-49565149-57521131.

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja. Benyújtás formája és módja: Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adatbejelentést köteles elektronikus úton benyújtani.
Az adatbejelentés benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap) indított „ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL” elnevezésű adatbejelentési nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú adatbejelentési nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

Eljárás díja: Magánszemély kommunális adója adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.
Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.
Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése: Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonszámok: 82/504-522, 82/504-521, 82/504-520
E-mail cím: adoiroda@nagyatad.hu
Honlap cím: www.nagyatad.hu
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SCAUK
Teljes neve: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
KRID azonosítója: 608029389

Megszakítás