Talajterhelési díj

Tájékoztatás a talajterhelési díjról

Bevallás a talajterhelési díjról 2021. évre – csak magánszemélyek részére

Bevallás a talajterhelési díjról 2020. évre – csak magánszemélyek részére

Bevallás a talajterhelési díjról 2019. évre – csak magánszemélyek részére

Bevallás a talajterhelési díjról 2018. évre – csak magánszemélyek részére

Bevallás a talajterhelési díjról 2017. évre – csak magánszemélyek részére

Bevallás a talajterhelési díjról 2016. évre – csak magánszemélyek részére

Kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevalláshoz


A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) célja, hogy elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energiakibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.

A Ktdt. valamint Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 29/2004. (VII.1.) rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján annak a kibocsátónak kell talajterhelési díjat fizetni, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvényi szabályozásnak megfelelően, a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie. A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a lakóingatlan tulajdonosa, illetve használója a vizet a lakásban lévő fali kútról vagy az ingatlanon létesített fúrt, ásott kútból, illetve kerti csapról vételezi és ezen vízfelhasználás eredményeként szennyvíz keletkezik. Az üres telkek esetében, ahol kizárólag locsolás céljára felszerelt kerti csap van és a vízfelhasználás az ingatlanon lévő növények öntözéséhez szükséges, nem áll fenn díjfizetési kötelezettség.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra (családi házas területen az adott év május, június, július, augusztus, szeptember hónapban mért vízmennyiség 10 %-a) figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Lábod Község Önkormányzata (Lábod Kossuth u. 57.) jogosult és köteles ellátni.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m³.
A település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5.

Az Ör. alapján az éves vízfogyasztásból havi 1 m³ mentes, továbbá az azt meghaladó rész után 75 % díjkedvezmény illeti meg a magánszemély adóalanyt.

Jogszabályi háttér:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 29/2004. (VII.1.) rendelete a talajterhelési díjról.

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) a bevallást köteles elektronikus úton benyújtani.
A bevallás benyújtható az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap) indított „TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS” elnevezésű bevallási nyomtatványon elektronikus formában, valamint levélben, illetve személyesen az adócsoportnál.
Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak.
Benyújtás céljára szolgáló papír alapú nyomtatvány elérhetősége: http://www.nagyatad.hu

A tárgyévet megelőző évi talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje a tárgyév március 31. napja.
A befizetést készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással kell teljesíteni Nagyatád Város Önkormányzat 10402142-49565149-57521155 számú számlájára.

Eljárás díja: Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli.
A bejelentéssel kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a bejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

A bejelentéssel kapcsolatos döntések közlése: A talajterhelési díj önadózáson alapuló adónem, így a bevallással kapcsolatos döntés (határozat) – az adókötelezettség határidőben és megfelelően történő teljesítése esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda: 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonszámok: 82/504-521, 82/504-522, 82/504-520
E-mail cím: adoiroda@nagyatad.hu
Honlap cím: www.nagyatad.hu
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SCAUK
Teljes neve: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
KRID azonosítója: 608029389

Megszakítás