Kereskedelmi és ipari igazgatási ügyek, szálláshely szolgáltatás


Kereskedelmi igazgatás

Ügyintéző: Hoffmann Andrea
Telefon: 82/504-511; 30/474-3571
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 6. számú iroda

I./ Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység:

1.A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

  1. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
    Minden más kereskedelmi forma.

A bejelentésnek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmazni.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve.
Nyomtatványok:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása iránti bejelentés

Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltozása miatt

Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltozása miatt (2023. évi ünnepi nyitvatartás)

Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Tájékoztatás elektronikusan beadandó kérelmekhez

II./ Üzletköteles kereskedelmi tevékenység:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B.) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve;
• ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat

Nyomtatványok:

Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltozása miatt

Bejelentés az üzlet nyitvatartási idejének megváltozása miatt (2022. évi ünnepi nyitvatartás)

Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Működési engedély kiadására irányuló kérelem

Tájékoztatás elektronikusan beadandó kérelmekhez

Kapcsolódó jogszabályok:
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
• A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet


Szálláshely szolgáltatás

Ügyintéző: Hoffmann Andrea
Telefon: 82/504-511; 30/474-3571
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 6. számú iroda

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdése:
Aki Nagyatád Város közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik:
szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

I./ A szálláshely-minősítés:
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
A szálláshely-minősítő szervezet jogszabályban meghatározott feladatait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. (címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; email: info@szallashelyminosites.hu) látja el.
A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum.
A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát. Erről bővebb tájékoztatás a https://szallashelyminosites.hu/ weboldalon található.
A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

II./ Szálláshelykezelő szoftver
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztráció:
A szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (továbbiakban: NTAK) regisztrálnia. A regisztrációt, továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus, amelynek pontos lépéseiről részletes információkat és további segítségeket az NTAK információ oldalán találnak: https://info.ntak.hu/
Az új rendszer bevezetésével a szálláshely-szolgáltatók digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudják teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett a turisztikai ügynökség által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes szálláshelykezelő szoftverek alkalmasak. A megadott feltételeknek megfelelő szálláshelykezelő alkalmazások a https://info.ntak.hu/szoftverek/ oldalon tekinthetőek meg.
Az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig, minden napra vonatkozóan fennáll, függetlenül attól, hogy az adott szálláshely éppen nyitva volt-e vagy sem, fogadott-e vendéget vagy sem.

III./ A szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vétele (a jegyzői eljárás):
A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul. Magánszemélyek esetében a kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, postai vagy elektronikus úton (Ügyfélkapun, e-Papír szolgáltatáson keresztül) is.
A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan tudják benyújtani.

Csatolandó iratok:
• egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
• cég esetében cégkivonatot és aláírási címpéldányt,
• magánszemély esetében NAV által megállapított adószámot,
• nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
• közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
• helyszínrajzot,
• a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
• a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

A szálláshely-szolgáltató a bejelentésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

IV./ Hatósági felügyelet:
A jegyző, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az ellenőrzés során a Hivatal kiemelten vizsgálja azt, hogy a
a) a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatják
b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység jogszabályban és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek.
Ezen túlmenően a jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét is évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül teljesít.
A lehetséges jogkövetkezmények:
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására. Ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását.

Nyomtatványok:

A vendégforgalom adataira vonatkozó jelentés

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

Szálláshely-üzemeltetési engedély leadásának bejelentése

Tájékoztatás elektronikusan beadandó kérelmekhez

Kapcsolódó jogszabályok:
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
• A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet
• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet


Telep létesítésével kapcsolatos eljárás

Ügyintéző: Hoffmann Andrea
Telefon: 82/504-511; 30/474-3571
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 6. számú iroda

I./ Bejelentés-köteles ipari tevékenység:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható
a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
A jegyző a telepet bejelentés-köteles tevékenység esetében a fent meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.
Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében az telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
Nyomtatványok:

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Ipari tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására ipari tevékenység végzéséről

Tájékoztatás elektronikusan beadandó kérelmekhez

II. / Telepengedély-köteles ipari tevékenység:

Telepengedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.
A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében az telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• környezetvédelmi tervfejezet
Nyomtatványok:

Ipari tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására ipari tevékenység végzéséről

Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

Tájékoztatás elektronikusan beadandó kérelmekhez

Kapcsolódó jogszabályok:
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
• A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
• A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Megszakítás