Kereskedelmi és ipari igazgatási ügyek, szálláshely szolgáltatás


Kereskedelmi igazgatás

Ügyintéző: Csiszár Henriett
Telefon: 82/504-517
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 5. számú iroda

I./ Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység:

1.A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

  1. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
    Minden más kereskedelmi forma.

A bejelentésnek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmazni.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve.
Nyomtatványok:

II./ Üzletköteles kereskedelmi tevékenység:

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet B.) pontjában meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• vásárlók könyve;
• ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat

Nyomtatványok:

Kapcsolódó jogszabályok:
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
• A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet


Szálláshely szolgáltatás

Ügyintéző: Csiszár Henriett
Telefon: 82/504-517
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 5. számú iroda

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdése:
Aki Nagyatád Város közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatói tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik:
szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.

I./ A szálláshely-minősítés:
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
A szálláshely-minősítő szervezet jogszabályban meghatározott feladatait a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. (címe: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; email: info@szallashelyminosites.hu) látja el.
A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete a szálláshely-minősítéséről szóló igazoló dokumentum.
A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát. Erről bővebb tájékoztatás a https://szallashelyminosites.hu/ weboldalon található.
A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minősítéskor megállapított követelményeknek.
A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

II./ Szálláshelykezelő szoftver
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztráció:
A szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (továbbiakban: NTAK) regisztrálnia. A regisztrációt, továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus, amelynek pontos lépéseiről részletes információkat és további segítségeket az NTAK információ oldalán találnak: https://info.ntak.hu/
Az új rendszer bevezetésével a szálláshely-szolgáltatók digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudják teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett a turisztikai ügynökség által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes szálláshelykezelő szoftverek alkalmasak. A megadott feltételeknek megfelelő szálláshelykezelő alkalmazások a https://info.ntak.hu/szoftverek/ oldalon tekinthetőek meg.
Az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség a szálláshely-szolgáltatói tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig, minden napra vonatkozóan fennáll, függetlenül attól, hogy az adott szálláshely éppen nyitva volt-e vagy sem, fogadott-e vendéget vagy sem.

III./ A szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartásba vétele (a jegyzői eljárás):
A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul. Magánszemélyek esetében a kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, postai vagy elektronikus úton (Ügyfélkapun, e-Papír szolgáltatáson keresztül) is.
A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan tudják benyújtani.

Csatolandó iratok:
• egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét igazoló okiratot,
• cég esetében cégkivonatot és aláírási címpéldányt,
• magánszemély esetében NAV által megállapított adószámot,
• nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
• közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
• helyszínrajzot,
• a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,
• a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.

A szálláshely-szolgáltató a bejelentésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

IV./ Hatósági felügyelet:
A jegyző, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az ellenőrzés során a Hivatal kiemelten vizsgálja azt, hogy a
a) a szálláshely-üzemeltetési tevékenység megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatják
b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység jogszabályban és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek.
Ezen túlmenően a jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét is évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül teljesít.
A lehetséges jogkövetkezmények:
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására. Ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását.

Nyomtatványok:

Kapcsolódó jogszabályok:
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
• A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet
• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet


Telep létesítésével kapcsolatos eljárás

Ügyintéző: Csiszár Henriett
Telefon: 82/504-517
Ügyintézés helye: Hatósági Iroda, Földszint 5. számú iroda

I./ Bejelentés-köteles ipari tevékenység:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható
a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
A jegyző a telepet bejelentés-köteles tevékenység esetében a fent meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.
Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében az telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
Nyomtatványok:

II. / Telepengedély-köteles ipari tevékenység:

Telepengedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.
A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni.

Csatolandó iratok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében az telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
• környezetvédelmi tervfejezet
Nyomtatványok:

Kapcsolódó jogszabályok:
• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
• A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
• A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Skip to content